WARUNKI OGÓLNE
1. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy PrintPoint Poligrafia, a Klientem korzystającym z naszych usług. Postanowienia poniższego regulaminu dotyczą wszystkich klientów zamawiających usługi poligraficzne w PrintPoint Poligrafia z siedzbą w Łomiankach. Klient składający zamówienie oświadcza że zapoznał się z poniższym regulaminem i go akcetuje.
2. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych przez siebie do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
3. PrintPoint zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.
Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 )
4. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez PrintPoint, które zostanie zapłacone w formie przedpłaty, gotówką przy odbiorze, gotówką w formie pobrania kurierskiego (zamówienia wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej) lub przelewem w terminie 7 lub 14 dni w przypadku firm, które uzyskały w PrintPoint kredyt kupiecki.

CENY
1. Ceny opublikowane w cenniku PrintPoint są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
2. Klienci, którzy udokumentują, że działalność usługowa w zakresie poligrafii, druku czy reklamy, stanowi przeważającą działalność firmy według PKD 2007 oraz odsprzedają zakupione w PrintPoint produkty lub usługi klientom końcowym otrzymają status dealera i ceny dealerskie. PrintPoint zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku bez uprzedzania Klientów.
3.Do Książek oznaczonych numerm ISBN doliczany jest podatek VAT w wysokości 5%. PrintPoint drukuje ww. książki (PKWiU 22.11), oznaczone symbolem ISBN na materiałach własnych i z chwilą wydania ich Odbiorcy, przenosi na niego prawo do rozporządzania nimi jak właściciel. Informacja o nadaniu symbolu ISBN dla książek wymienionych na fakturze powinna być w posiadaniu jej Odbiorcy, aby w razie kontroli udokumentować prawo do korzystania ze stawki 5% VAT.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienie złożone w PrintPoint składa się z jednego lub wielu zleceń na poszczególne pozycje z Oferty PrintPoint'u.
2. Zlecenia jest wprowadzane do systemu przez pracowników PrintPoint (przesłane drogą mailową, na nasz serwer FTP lub składane osobiście) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, w wyjątkowych sytuacja w innych godzinach/dniach.
3. Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną na naszej stronie i zaleceniami, dotyczącymi danej pozycji oferty.
4. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone czyli nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie lub zawirusowane są usuwane, a PrintPoint informuje Klienta o tym fakcie w formie e-maila niezwłocznie po wykryciu jednak nie później niż data realizacji zamówienia.
5. PrintPoint pobiera dodatkową opłatę za przygotowanie (bez ingerencji w zawartość pliku) w przypadku, gdy do zamówień zostaną dołączone pliki w innym formacie niż zalecany w opisie na naszej stronie.
6. Zlecenia przygotowane zgodnie z zaleceniami nie są obłożone żadną, dodatkową opłatą.

TERMINY REALIZACJI I WARUNKI DOSTAW ZAMÓWIEŃ
1. Przez termin realizacji rozumiemy maksymalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia przez PrintPoint. Wysyłka następuje w ostatnim dniu roboczym (Np. termin realizacji 4 dni robocze -> wysyłka w 4 dniu roboczym.).
2. Terminy realizacji zamówień w kalkulacjach i cennikach podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Okres realizacji zamówień liczy się w pełnych dniach roboczych.
3.Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.
4. Maksymalny termin realizacji zamówienia jest podawany przed jego złożeniem. Zamówienie jest gotowe do odbioru w siedzibie PrintPoint lub wysyłki kurierem w terminie określonym w podsumowaniu zamówienia, które wysyłane jest mailem.
5. Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony PrintPoint w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria maszyny w drukarni). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.
6. Maksymalny termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Czas dostarczenia przesyłki wynosi zazwyczaj 1, maksymalnie 2 dni robocze. Za terminowość dostaw odpowiada firma kurierska realizująca przesyłkę.
7. Rzeczywisty termin realizacji zlecenia zwykle jest krótszy od terminu deklarowanego w podsumowaniu zamówienia. W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany e-mailem, w dniu wysyłki towaru lub jego gotowości do odbioru w siedzibie PrintPoint.

8. W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym) PrintPoint może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy..

ZLECENIA EXPRESOWE
1. Wybrana oferta jest dostepna w trybie "ekspres".
2 Tryb "expres" dostępny jest tylko i wyłącznie wtedy gdy maszyny potrzebne do realizacji danej usługi mają wolne moce produkcyjne, nie są serwisowane ani uszkodzone.
2. Praca w trybie "expres" jest realizowana tak szybko jak tylko to możliwe. Terminy realizacji zamówień ekspresowych w kalkulacjach i cennikach podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Okres realizacji zamówień liczy się w pełnych dniach roboczych.
3. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji, z uwględnieniem skróconych terminów realizacji zleceń ekspresowych.
4. W przypadku niemożności zrezlizowanie zlecenia ekspresowego w terminie, klient zostanie powiedomiony o tym fakcie tak szybko jak to możliwe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKOŚĆ
1. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta. PrintPoint nie sprawdza, nie wprowadza poprawek i modyfikacji do dostarczonych plików.
2. PrintPoint gwarantuje jakość określoną w specyfikacjach zamieszczonych na naszej stronie dostępnych dla każdego produktu.
3. PrintPoint nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zakceptowany przez klienta i opatrzony pieczęcią PrintPoint oraz datą wykonania, wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu których, ma zostać wykonany właściwy nakład. Odbitki próbne oraz ewentualne, zlecone na ich podstawie nakłady wykonywane i wyceniane są wyłacznie jako pełne arkusze drukarskie.

POSTĘPOWANIE Z WYROBEM BĘDĄCYM WŁASNOŚCIĄ KLIENTA
1. Plik dostarczony do PrintPoint drogą internetową lub osobiście PrintPoint zobowiązuje się do skasowania po upływie dwóch tygodni od daty odbioru lub wysyłki pracy.
2. Nośniki elektroniczne na których dostarczane są prace nie są odsyłane do klienta. Istnieje możliwość odbioru osobistego. Po upływie dwóch tygodni od realiazacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony.
3. Własność intelektualna klienta zawrta w jego plikach przesłanych internetem do PrintPoint jest chroniona przed dostępem osób trzecich tylko w przypadku jeśli pliki zostały przesłane e-mailem na nasz fimry mail lub na indywidualne konto FTP. Ochronie takiej nie podlega ogólnodostępne konto FTP.

PŁATNOŚĆ
1. Podstawową formą płatności za usługi i produkty zamawiane w PrintPoint jest płatność w formie przedpłaty i gotówką przy odbiorze lub gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
2. Klienci mogą ubiegać się po trzech miesiącach od chwili rozpoczęcia współpracy (po kilku zamówieniach) o odroczone płatności w wysokości maksymalnej 1 000 zł z terminem płatności 7 dni (kredyt kupiecki). Większe kwoty kredytu kupieckiego i dłuższe terminy płatności przydzielna są indywidulanie dla stałych klientów z minimum rocznym stażem wspołpracy i wieloma zamówieniami.
3. Odroczone płatności przysługują jedynie Klientom, którzy nie zalegają z płatnościami wobec PrintPoint. W przypadku opóźnienia płatności większej od 7 dni, Klient traci prawo do kredytu kupieckiego i może być obsługiwany przez PrintPoint wyłącznie w trybie płatności gotówką lub w formie przedpłaty. Przywrócenie kredytu kupieckiego leży w gestii PrintPoint i nie następuje automatycznie po spłaceniu zaległych należności. Za termin płatności uznaje się dzień zaksięgowania płatności na koncie PrintPoint przez Bank.

REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie PrintPoint. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
2. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od chwili ich odbioru. Należy przesyłać je w postaci pisemnego protokołu. Termin 14 dni nie obowiązuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwałości produktu lub usługi. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa PrintPoint.
3. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.
4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez PrintPoint reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona a pracownik PrintPoint poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.
5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA
1. PrintPoint Poligrafia wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. Zapis ten nie dotyczy konsumentów, to jest osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
1. Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla PrintPoint Poligrafia.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.